Omavalvontasuunnitelma

Päivitetty 30.5.2024

Fysioterapeutti Anne Ruotsalainen
Y-tunnus: 1969985-1
Yksityinen fysioterapiapalvelujen tuottaja

1. Palveluntuottajan yhteystiedot

Fysioterapeutti Anne Ruotsalainen
Saimaantie 6 54100 Joutseno
0500420898
fysioterapiaanneruotsalainen@gmail.com

2. Toiminnasta vastaava vastuuhenkilö

Anne Ruotsalainen
Rekisteröintitunnus 60001589955

Vakuutukset

Yrityksen vastuu, oikeusturva ja potilasvakuutus on Suomen Fysioterapeuttien kautta Turvan vakuuttama. Yrittäjän eläkevakuutus Ilmarisessa. Potilasasiamiesasioissa yhteistyössä Suomen Fysioterapeutit.

3. Toimiala

 • Yksityiset fysioterapiapalvelut

Palvelut

 • Tuki-ja liikuntaelinfysioterapia, faskiamanipulaatio, hieronta, kuntoutus, pilates harjoittelu, spiral stabilizer harjoittelu

4. Toiminta-ajatus, arvot, toimintaperiaatteet

 • Toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukkaita ja monipuolisia fysioterapiapalveluja Etelä- Karjalan alueella. Palveluja tuotetaan omassa toimipisteessä Joutsenossa. Pilates ja spiral stabilizer tunti Mälkiä-Kanavansuun asukasyhdistyksen tilassa Tukkimiehenkatu 1 53300 Lappeenranta.
 • Yritys palvelee asiakkaita lapsesista ikääntyneisiin.
 • Fysioterapia toteutetaan yksilöterapiana. Lisäksi yrittäjänä toteutan luento- ja asiantuntijapalveluita jotka eivät ole alueriippuvaisia.
 • Fysioterapia perustuu asiakkaan haastattelulla ja tutkimisella saatavaan informaatioon. Huolellisella haastattelulla ja tutkimisella selvitetään toimintakykyä rajoittavat tekijät sekä yksilön oma motivaatio ja voimavarat. Tärkeää on selvittää perussairaudet, rajoitteet, kivut ja niiden vaikutus toimintakykyyn. Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa haastattelun ja tutkimisen pohjalta asiakkaan toimintakykyä tukemaan.
 • Fysioterapian tarkoituksena on aktivoida asiakasta omaehtoiseen liikuntaan ja aktiivisuuteen, millä saavutetaan pidempiaikaista hyötyä toimintakyvyssä. Liikkuvuus-, voima- ja kestävyysharjoittelu on tässä avainasemassa. Kuitenkin akuuteissa kiputilanteissa tai toimintakyvyn heikentyessä tärkeintä on saada kipu ja sen hetkinen toimintarajoite pois, jotta harjoittelu onnistuu.
 • Fysioterapia perustuu tutkimustietoon ja valideihin käytäntöihin, joilla on saatu näyttöön perustuvaa tulosta aikaiseksi kuntoutuksessa
 • Asiakkaan elämänlaatu ja toimintakyky on tärkeintä, mittarilla saatu asteluku kehon osasta on taas toissijainen tieto
 • Fysioterapian työkaluja on mm.
  • manuaalinen terapia
   – faskiamanipulaatio
   – nivelkäsittelyt
   – hieronta
  • terapeuttinen harjoittelu
   – ennaltaehkäisevä
   – kuntouttava
  • ohjaus ja neuvonta
   – konsultaatio
   – harjoitusohjelma
   – moniammatillinen yhteistyö

5. Omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt

 • Omavalvonnasta vastaa Anne Ruotsalainen

6. Asiakkaan ja omaisen osallistuminen sekä asiakaspalaute

 • Asiakas osallistuu aktiivisesti fysioterapiaan ja sen suunnitteluun. Yhdessä laaditaan hoitosuunnitelma, joka pohjautuu asetettuihin tavoitteisiin.

7. Riskien tunnistaminen, ehkäisy ja korjaavat toimenpiteet sekä asiakasturvallisuus

Riskejä pyritään välttämään ennalta mahdollisimman paljon. Toimitilan edessä ulkona on kolme porrasta. Seinän vieressä on kaide. oimipisteen sisätila on esteetön ja tilassa onwc. Ensiapulaukku sijaitsee terapiatiloissa.

Terapiassa tärkeää on haastattelu ja taustatietojen kerääminen, jotta terapia voidaan suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle turvallisesti ja tehokkaasti perussairaudet ja rajoitteet huomioon ottaen.

Poikkeustilanteessa esimerkiksi tulipalossa pelastetaan ensin henkilöt ja suoritetaan alkusammutustoimenpiteet turvallisuuden sallimissa puitteissa. Edellä mainituissa tapauksissa ja sairaskohtauksissa soitetaan yleiseen hätänumeroon 112 ja tarvittaessa annetaan hätäensiapua. Turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa kuten ulkopuolisen henkilön uhatessa fysioterapeuttia tai asiakasta, otetaan yhteyttä poliisiin ja toimitaan ohjeiden mukaan. Ensisijaisesti pyritään lukitsemaan ovet ja estämään uhkaavan henkilön sisääntulo. Esimerkiksi huumausaineiden vaikutuksen alaisen tai uhkaavan henkilön kanssa pyritään ensisijaisesti keskustelemaan ja purkamaan uhkaava tilanne, tarvittaessa omaa tai muiden terveyttä uhkaavissa tilanteissa käytetään tarvittavaa voimaa. Ympäristö- ja luonnonkatastrofeissa esimerkiksi säteilylle altistavassa vaaratilanteessa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita.

8. Palvelun sisällön omavalvonta

Asiakkaan asema, oikeudet ja oikeusturva

 • Fysioterapia on asiakaslähtöistä ja toteutetaan tavoitteiden ja toiveiden mukaan. Kaikkia asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti ja hoidossa pyritään mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Asiakkaalla on oikeus päättää terapian käyntikertojen tiheydestä ja hoitosuhteen kestosta. Oikeudet perustuvat lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista.
 • Ongelmatilanteissa asiakas voi olla yhteydessä EKHVAn potilasasiamieheen. Ensisijaisesti pyritään ratkaisemaan ongelmat ja reklamaatiot asiakkaan ja palveluntarjoajan kesken.
 • EKHVAn potilasasiamiehen yhteystiedot:

Heli Tiusanen
potilas- ja sosiaaliasiavastaava
puh. 044 748 5306

Taija Kuokkanen
potilas ja sosiaaliasiavastaava
puh. 050 555 8553

9. Asiakastietojen käsittely

 • Asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta kunnioittaen. Asiakastiedot kirjataan Ajas – asiakastietojärjestelmään, jolla on korkeat kriteerit tietojen tietojen säilyttämisen ja käsittelyn suhteen. Vain hoidon kannalta välttämättömät tiedot tallennetaan. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisten nähtäväksi.
 • Asiakkaalla on halutessaan oikeus tietojensa tarkasteluun. Tietojen luovuttamiseen jollekin toiselle taholle, tulee olla asiakkaan kirjallinen suostumus.

10. Omavalvontasuunnitelman päivittäminen

 • Omavalvontasuunnitelmasta ja sen päivittämisestä vastaa Anne Ruotsalainen. Päivittäminen suoritetaan vuosittain tai useammin tarpeen vaatiessa.

29.5.2024 Fysioterapeutti Anne Ruotsalainen
Päiväys ja allekirjoitus